Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV

Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV:

Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV

Thiết bị đường dây trung thế 75KVA22/0,4KV:

STT Tên vật tư Đơn vị  Số Lượng 
1 Dây AC50/8 kg                 31  
2 Xà rẽ nhánh Bộ                   1  
16 Sứ đứng 24kV+ty Quả                   6  
19 Ghíp nhôm 3 bu long Bộ                 12  
II Phần đường dây 0,4kkV    
1 Cáp vặn xoắn ABC4X50 m  
2 Kẹp siết Bộ  
3 kẹp treo Bộ  
4 Móc treo Cái  
5 Đai thép cột đơn Cái  
6 Đai thép cột kép Cái  
7 Khóa đai Cái  
8 Đầu cốt đồng50 Cái  
9 Ghíp GN2 Bộ  
10 Tiếp địa lặp lại -RLL Bộ  
III Phần Trạm biến áp    
1 Xà đón dây đầu trạm Bộ                   1  
2 Giá đỡ cầu dao Bộ                   1  
3 Bộ truyền động  cầu dao Bộ                   1  
4 Xà trung gian trên Bộ                   1  
5 Giá đỡ SI Bộ                   1  
6 Giá đỡ máy BA Bộ                   1  
7 Giá đỡ tủ Bộ                   1  
8 Giá đỡ cáp Bộ                   1  
9 Ghế Bộ                   1  
10  Thang sắt Bộ                   1  
11 Tấm bắt CSV mặt máy Bộ                   1  
12 Cần truyền động dọc m                   5  
13 Cần truyền động ngang m                   3  
14 Tiếp địa trạm Bộ                   1  
15 Cầu dao chém ngang 24kV Bộ                   1  
16 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm Cái                   6  
17 Đầu cốt đồng 70 Cái                 36  
18 Ghíp 3 bu lông Cái                 24  
19 Chống sét van 22kV Bộ                   1  
20 Dây đồng mềm M50 m                 15  
21 Cầu chì tự rơi 22kV Bộ                   1  
22 Sứ đứng  24kV+ty Qủa                 15  
23 Máy biến áp 75KVA-220,4kV Máy                   1  
24 Tủ 150A-400V(3 lộ ra) dòng cắt cao Tủ                   1  
25 Cáp lực 3X50+1X35 m                   8  
26 Đầu cốt đồng 50 Cái                   6  
27 Đầu cốt đồng 35 Cái                   2  
28 Đồng phi 8 kg                   5  
29 Biển báo an toàn phản quang Cái                   2  
30 Biển báo Tên trạm phản quang Cái                   1  
31 Cột BTLT12B Cột                   2  
32 Móng cột MT-4 Cái                   2  
33 Thí nghiệm Trạm                   1  
34 Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm                   1  
35 Vận chuyển Trạm                   1  

Thiết bị đường dây trung thế 100KVA22/0,4KV::

STT Tên vật tư Đơn vị  Số Lượng 
1 Dây AC50/8 kg              380  
2 Xà rẽ nhánh Bộ                   1  
3 Xà đỡ thẳng(XĐT) Bộ                   4  
4 Xà bắt sứ chuỗi cột đôi(XR) Bộ                   5  
5 Xà bắt sứ đứng cột đôi(XCĐ) Bộ                   5  
6 Cột BTLT 12B Cột                 16  
7 Móng cột M1 Móng                   4  
8 Móng cột M2 Móng                   6  
9 Tiếp địa RC2 Bộ                 10  
10 Sứ đứng 35KV+ty Quả                 60  
11 Chuỗi néo 35kV+phụ kiện Chuỗi                 15  
13 Ghíp nhôm 3 bu long Bộ                 12  
II Phần đường dây 0,4kkV    
1 Cáp vặn xoắn ABC4X50 m  
2 Kẹp siết Bộ  
3 kẹp treo Bộ  
4 Móc treo Cái  
5 Đai thép cột đơn Cái  
6 Đai thép cột kép Cái  
7 Khóa đai Cái  
8 Đầu cốt đồng50 Cái  
9 Ghíp GN2 Bộ  
10 Tiếp địa lặp lại -RLL Bộ  
III Phần Trạm biến áp    
1 Xà đón dây đầu trạm Bộ                   2  
2 Giá đỡ cầu dao Bộ                   1  
3 Bộ truyền động  cầu dao Bộ                   1  
4 Xà trung gian trên Bộ                   1  
5 Giá đỡ SI Bộ                   1  
6 Giá đỡ máy BA Bộ                   1  
7 Giá đỡ tủ Bộ                   1  
8 Giá đỡ cáp Bộ                   1  
9 Ghế Bộ                   1  
10  Thang sắt Bộ                   1  
11 Tấm bắt CSV mặt máy Bộ                   1  
12 Cần truyền động dọc m                   5  
13 Cần truyền động ngang m                   3  
14 Tiếp địa trạm Bộ                   1  
15 Cầu dao chém ngang 35KV Bộ                   1  
16 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm Cái                   6  
17 Đầu cốt đồng 70 Cái                 36  
18 Ghíp 3 bu lông Cái                 24  
19 Chống sét van 35kV Bộ                   1  
20 Dây đồng mềm M50 m                 15  
21 Cầu chì tự rơi 35kV Bộ                   1  
22 Sứ đứng  35KV+ty Qủa                 15  
23 Máy biến áp 100KVA-35/0,4kV Máy                   1  
24 Tủ 200A-400V(3 lộ ra) dòng cắt cao Tủ                   1  
25 Cáp lực 3X70+1X50 m                   8  
26 Đầu cốt đồng 70 Cái                   6  
27 Đầu cốt đồng 50 Cái                   2  
28 Đồng phi 8 kg                   5  
29 Biển báo an toàn phản quang Cái                   2  
30 Biển báo Tên trạm phản quang Cái                   1  
31 Cột BTLT12B Cột                   2  
32 Móng cột MT-4 Cái                   2  
33 Thí nghiệm Trạm                   1  
34 Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm                   1  
35 Vận chuyển Trạm                   1  

Thiết bị đường dây trung thế 160KVA22/0,4KV::

STT Tên vật tư Đơn vị  Số Lượng 
1 Dây AC50/8 kg                 31  
2 Xà rẽ nhánh Bộ                   1  
16 Sứ đứng 24kV+ty Quả                   6  
19 Ghíp nhôm 3 bu long Bộ                 12  
II Phần đường dây 0,4kkV    
1 Cáp vặn xoắn ABC4X50 m  
2 Kẹp siết Bộ  
3 kẹp treo Bộ  
4 Móc treo Cái  
5 Đai thép cột đơn Cái  
6 Đai thép cột kép Cái  
7 Khóa đai Cái  
8 Đầu cốt đồng50 Cái  
9 Ghíp GN2 Bộ  
10 Tiếp địa lặp lại -RLL Bộ  
III Phần Trạm biến áp    
1 Xà đón dây đầu trạm Bộ                   2  
2 Giá đỡ cầu dao Bộ                   1  
3 Bộ truyền động  cầu dao Bộ                   1  
4 Xà trung gian trên Bộ                   1  
5 Giá đỡ SI Bộ                   1  
6 Giá đỡ máy BA Bộ                   1  
7 Giá đỡ tủ Bộ                   1  
8 Giá đỡ cáp Bộ                   1  
9 Ghế Bộ                   1  
10  Thang sắt Bộ                   1  
11 Tấm bắt CSV mặt máy Bộ                   1  
12 Cần truyền động dọc m                   5  
13 Cần truyền động ngang m                   3  
14 Tiếp địa trạm Bộ                   1  
15 Cầu dao chém ngang 24kV Bộ                   1  
16 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm Cái                   6  
17 Đầu cốt đồng 70 Cái                 36  
18 Ghíp 3 bu lông Cái                 24  
19 Chống sét van 22kV Bộ                   1  
20 Dây đồng mềm M50 m                 15  
21 Cầu chì tự rơi 22kV Bộ                   1  
22 Sứ đứng  24kV+ty Qủa                 15  
23 Máy biến áp 160KVA-220,4kV Máy                   1  
24 Tủ 320A-400V(3 lộ ra) dòng cắt cao Tủ                   1  
25 Cáp lực 3X150+1X95 m                   8  
26 Đầu cốt đồng 50 Cái                   6  
27 Đầu cốt đồng 35 Cái                   2  
28 Đồng phi 8 kg                   5  
29 Biển báo an toàn phản quang Cái                   2  
30 Biển báo Tên trạm phản quang Cái                   1  
31 Cột BTLT12B Cột                   2  
32 Móng cột MT-4 Cái                   2  
33 Thí nghiệm Trạm                   1  
34 Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm                   1  

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: